ATOM VE PERİYODİK CETVEL SORULARI

1. Rutherford'un a ışınları ile ilgili deneyinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A)      Atomlarda çekirdek bulunduğu

B)      Pozitif yüklerin çok küçük bir hacimde yoğunlaştığı

C)      Atom içinde büyük boşluk bulunduğu

D)      Elektronların orbitallerde bulunduğu

E)       Çekirdek hacminin atom hacmin göre çok küçük olduğu

2. Bir atomun nötron sayısı, proton sayısından iki fazla, elektron sayısı ise nötron sayısından üç eksiktir.

Bu atom için;

I.     Nötrdür.

II.   Katyondur.

III. Kütle numarası çift sayıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II      C) Yalnız III          D) I ve III          E) II ve III

3. X-1 ,Y+5 , Z+7 iyonlarını çekirdek yükleri eşittir. Kütle numaraları X > Z > Y dir.

  Buna göre ;

I.     Elektron sayısı en büyük olan X dir.

II.   Nötron sayısı en küçük olan Y dir.

III. Nötr halde elektron sayıları X > Y > Z

şeklinde sıralanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II         D) II ve III        E) I, II ve III

 4.

Tanecik

Proton sayısı

Nötron sayısı

Elektron sayısı

X+2

-

12

10

Y+1

11

13

-

Z

-

12

11

T-2

8

-

10

     

  Yukarıda verilen atom ve iyonlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) X ile Z izotondur.

  B) X+2, Y+1 ve T–2 izoelektroniktir.

  C)        Y+1 ve Z nin kimyasal özellikleri aynıdır.

  D)        X ile Y izobardır.

  E)        Y ile Z izotoptur.

5. Elektronların orbitallere doldurulması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

  A) Bir orbitalde zıt spinli olmak koşulu ile en çok iki elektron bulunabilir.

  B)                    Aynı enerji düzeyindeki aynı tür  orbitallerin enerjileri eşittir.

  C)        Aynı enerji düzeyindeki eş enerjili orbitallere elektronlar önce tek tek aynı   spinle yerleşir.

  D)        Uyarılmış atomdan elektron koparmak temel hale göre daha zordur.

  E)        Aynı enerjili orbitaller tamamen dolmadan bir üst enerji düzeyine geçiş   olmaz.

 

6.

           I. 30Zn+2

   II.22Ti+2

  III.25Mn+2

  Yukarıdaki iyonların hangilerinin elektron dizilişinde küresel simetri vardır?

     A) Yalnız I        B) Yalnız II       C) Yalnız III         D) I ve III        E) II ve III

7.    21Sc: 1s22s22p63s23p64s24p1

          Elektron dizilişi verilen Sc atomu için

            I.       Uyarılmış durumdadır.

           II.       IIIA grubundadır.

          III.      Elektron dizilişi küresel simetriktir.

          yargılarından hangileri yanlıştır?

          A) Yalnız I                 B) Yalnız II                C) Yalnız III       D) II ve III            E) I, II ve III

 

8. X, Y ve Z elementlerinden X ile Y aynı grupta, X ile Z aynı periyottadır. Atom numarası en büyük olan X dir.

Bu elementlerin atom çapları sırasıyla 1,52 Å, 1,11 Å ve 1,86 Å olarak verildiğine göre, elementlerle atom çaplarının eşleştirilmesi hangisinde doğru gösterilmiştir? 

(1Å = 10-10 m)

                                  X                       Y                     Z 

A)                  1,52                 1,86                 1,11

B)                  1,11                 1,52                 1,86

C)                  1,52                 1,11                 1,86

D)                  1,11                 1,86                 1,51

E)                  1,86                 1,52                 1,11  

9.      X elementinin ilk beş iyonlaşma enerjisi sırasıyla; 260, 562, 1104, 1487 ve 9033 kkal/mol dür.

          Buna göre X elementinin temel halde elektron dağılımı hangi orbitalle biter?

          A) s1    B) s2    C) p1               D) p2   E) p3

10.    X+, Y+2, Z– iyonları aynı soy gaz elektron düzenindedir.

          Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

          A) X ile Y aynı, Z farklı periyot elementleridir.

          B) Atom numarası en büyük olan Y dir.

          C) Y+2 den bir elektron koparmak en zordur

          D) Nötr halde atom çapları; Y>X>Z dir.

          E) İyonların çapları; Z–>X+>Y+2 dir.

11.       X atomuyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

  *Nötr atomundaki elektron sayısı soy gazdan bir farklıdır.

  *Hidrojenli bileşiğinin sulu çözeltisi asidiktir.

  Buna göre X ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

  A) Alkali metaldir.

  B) Elektron dizilişindeki son terim s1 dir.

  C) Oda koşullarında atomlar halinde bulunur.

  D) Değerlik elektron sayısı 7 dir.

              E) İyonlaşma enerjisi aynı periyottaki soy gazdan daha yüksektir.

12. X, Y ve Z elementleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

  Buna göre,

    I.       X in değerlik elektron sayısı 5 tir.

   II.       Y nin en yüksek enerjili p orbitallerinden ikisi tam doludur.

  III.      Z, VIB grubu elementidir.

  Bu elementlerin elektron dizilişlerindeki son terimler hangisinde doğru gösterilmiştir?

                           X          Y         Z 

  A)             p3    p5                    d4

  B)        p3         p5         d5

  C)        p5         p2                    d4

  D)        p5                    p5         d5

  E)        p3                    p2            d5

13.  

15X ve16Y elementleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X in 1. iyonlaşma enerjisi Y den büyüktür.

B) Y+ nın 2. iyonlaşma enerjisi X+ ninkinden büyüktür.

C) Y+ nin 2. iyonlaşma enerjisi X in 1. iyonlaşma enerjisinden büyüktür. 

D)         Y+ nın elektron dağılımı küresel simetriktir.

E) X atomu ile Y+1 iyonunun çapları eşittir.              

14. X ve Y atomu bir elementin iki izotopudur.

  Bu atomların aynı elementle oluşturdukları bileşiklerin,

    I.       Kütleleri

   II.       Formülleri

  III.      Aynı koşullardaki öz kütleleri

  niceliklerinden hangileri aynıdır?

  A) Yalnız I                 B) Yalnız II    C) I ve II        D) II ve III                 E) I, II ve III

15. 29X+1 iyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A)        Geçiş metalinin katyonudur.

  B)        Elektron dağılımı 3d8 ile biter.

  C)        Değerlik elektronları 4s ve 3d orbitallerindedir.

  D)        Tam dolu orbital sayısı 14 tür.

  E)        s orbitallerindeki elektron sayısı 6 dır

16. Atom teorisinin gelişimine katkı sağlayan bazı bilim adamları ve bunların görüşleri aşağıda eşleştirilmiştir.

          Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

          A) Dalton: Bir elementin tüm atomları birbirinin aynısıdır.

          B)Thomson: Atomda (+) ve (–) yükler homojen olarak dağılmıştır.

          C)Rutherford: Atomda pozitif yükler atom merkezinde çok küçük bir hacimde toplanmıştır.

          D)Bohr: Bir orbitalde bulunan iki elektron her özelliğiyle birbirinin aynısıdır.

          E)Pauli: Bir orbitalde bulunan iki elektron her yönüyle birbirine özdeştir.

17.  Xa, Yb iyonları ile Z atomunun elektron sayıları eşittir. Bu türlerden birer elektron koparmak için gerekli enerjiler arasında Y > Z > X ilişkisi vardır.

          Buna göre,

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !